ഇ മെയിലില്‍ പിന്തുടരാം.... നിങ്ങളുടെ ഐ ഡി ഇവിടെ നല്‍കുക ,ഞാന്‍ അങ്ങട് എത്തിക്കോളാം --

November 9, 2011

"ഒരു പാതിരിയുടെ കഥകള്‍"

                     ഇതു എന്റെ കഥകളും കവിതകളും ആണ്
                        പണ്ട് എഴുതിയതും ഇപ്പോള്‍ എഴുതിയാല്‍ അതും ഒക്കെ ചേര്‍ത്ത് ഇവിടെ കുറിക്കുകയാണ്
വായിക്കുക 
അഭിപ്രായം അറിയിക്കുക
ഈ ബ്ലോഗിന്റെ പേര് 'ഒരു പാതിരിയുടെ കഥകള്‍' എന്നാണ്
ഒരു പാതിരിയായ എന്റെ കഥകളും കവിതകളും അനുഭവങ്ങളും ഒക്കെ ചേര്‍ത്തുള്ള കുറിപ്പുകള്‍;
സത്യസന്ധമായ കുറിപ്പുകലനിവിടെ രചിക്ക്കപെടുന്നത്...
കൂടുതല്‍ പിന്നെടെപ്പോലെങ്കിലും എഴുതാം
ഇനി വായിച്ചു തുടങ്ങാം
"ഒരു പാതിരിയുടെ കഥകള്‍"

No comments:

Post a Comment