ഇ മെയിലില്‍ പിന്തുടരാം.... നിങ്ങളുടെ ഐ ഡി ഇവിടെ നല്‍കുക ,ഞാന്‍ അങ്ങട് എത്തിക്കോളാം --

January 15, 2012

ഒരു ചരമക്കോളം സൃഷ്‌ടിച്ച കോലാഹലമേ?
നിന്നെ ഞാന്‍ എന്ത് പേര്‍ വിളിക്കും?
വാട്ടര്‍ ലൂ പോലായി
കൊള്ളാം...സി എസ് ഐക്കാര്‍ പള്ളിക്കുള്ളില്‍ മാത്രമല്ല
വെളിയിലും ഇടിക്കുമേ
ജയിക്കുമെ സുവിശേഷം
ശേഷം ബാക്കി മിച്ചം വല്ലതുമുണ്ടോ
\ഒരു കൊട്ടയെങ്കിലും നിറചെടുക്കാന്‍

No comments:

Post a Comment