ഇ മെയിലില്‍ പിന്തുടരാം.... നിങ്ങളുടെ ഐ ഡി ഇവിടെ നല്‍കുക ,ഞാന്‍ അങ്ങട് എത്തിക്കോളാം --

April 20, 2013

അന്ധകാരത്തിൽ നിന്ന് പ്രകാശത്തിലേക്ക്

Leading from darkness to Light

ജൂതന്മാരുടെ മുന്തിരി വിള
വേടുപ്പിന്റെയും കൂടാരങ്ങളിൾ  വസിച്ചതിന്റെയും ഓർമയ്ക്കായി കൂടാരപ്പെരുന്നാൽ ആഘോഷിക്കുന്ന സമയത്താണ് യേശു ക്രിസ്തു ഞാൻ ജീവന്റെ ജലം ആകുന്നു, ലോകത്തിന്റെ വെളിച്ചം ആകുന്നു എന്നീ അവകാശ വാദങ്ങൾ നടത്തുന്നത്. കൂടാരപെരുന്നാൾ ദിവസങ്ങളിൾ ദേവാലയം ദീപലങ്ങാരങ്ങലാൽ മുഖരിതമാകും. സ്ത്രീകളുടെ മുറ്റത്തിലെ നാല് തൂണുകളിൽ ദീപം തെളിയിക്കും . പഴയ നിയമ പുസ്തകങ്ങളിൽ കാണുന്നത് പോലെ യഹോവ വെളിച്ചമാനന്നും , അഗ്നി സ്തംഭമായി മരുഭൂമിയുടെ അനുഭവത്തിൽ തങ്ങളോടൊപ്പം നടന്ന യഹോവയെ ജൂതന്മാർ അവിടെ കാണുന്നു. യെശയ്യ 60 : 19 പറയുന്നത് പോലെ യഹോവ നിനക്ക് നിത്യ പ്രകാശവും തന്റെ ദൈവം  നിനക്ക് നിത്യ തേജസും ആകും "ദൈവം വെളിച്ചം ആകുന്നു എന്നും അത് രക്ഷയിലെക്കും പ്രത്യശയിലെക്കും നയിക്കുന്നു എന്ന പഴയ നിയമ ചിന്തയെ ചുവടു പിടിച്ചു യേശു ക്രിസ്തു പറയുന്നു ആ യഹോവയായ ദൈവം ഞാൻ ആകുന്നു . തന്നെ അനുഗമിക്കുന്നവർക്കു മാത്രമേ അന്ധകാരത്തിൽ നിന്നും വെളിച്ചത്തിലേയ്ക്കു വരാൻ കഴിയു .
വെളിച്ചം എന്നത് എശയാ പ്രവാചകൻ എസ്കറ്റൊലജിക്കൽ  രക്ഷയുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു .
അന്ധകാരത്തെ ആമോസ് പ്രവാചകൻ വഷളതയും പാപവുമായി കാണിക്കുമ്പോൾ മനസിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത്‌ മനുഷ്യന്റെ ഉള്ളിലെ തിന്മ ,വഷളത വർധിക്കുമ്പോൾ പാപത്തിലേക്ക് വീഴുകയും വെളിച്ചം കെട്ടു അന്ധകാരം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു.
                                                       


                                                            "അസതോമ സദ്ഗമയ 
                                                           തമസോമ ജ്യൊതിർഗമയ 
                                                           മൃത്യോമ അമൃതം ഗമയ " (ബ്രുഹദആരണ്യകാ ഉപനിഷദ് )

അസത്യത്തെ നീക്കി സത്യം ഞാൻ അനന്നും,അന്ധകാരം മാറ്റി വെളിച്ചം നലകുന്നവനും മരണത്തെ നീക്കി യഥാർഥ ജീവൻ , നിത്യ ജീവൻ  നല്കിയവനും യേശുക്രിസ്തു ആയിരുന്നു.
(നരകാസുരനെ വധിച്ചു കൃഷ്ണൻ നരകാസുരന്റെ ആവിശ്യ പ്രകാരം ദീപാവലി ,വെളിച്ചത്തിന്റെ ആഘോഷം നല്കുന്നതും തിന്മയെ നീക്കി നന്മയെ സ്ഥാപിച്ചതിന്റെ ഓർമയാണ്‌ )
യേശുവിൽ ഇരുട്ട് അല്പം പോലുമില്ലായിരുന്നു , കാരണം അവനായിരുന്നു ലോകത്തിന്റെ പ്രകാശം .
(21 -4 -13 ചിന്താവിഷയത്തെ അധികരിച്ച് തയ്യാറാക്കിയത്)

1 comment: